fbpx

Müügi- ja tagastustingimused

E-poe tingimuste ulatus ja kehtivus

Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna monnila.ee (edaspidi E-pood)
omaniku Better Choice OÜ (edaspidi Kaupmees) vahel E-poe vahendusel toodete ostmisel
tekkivate õigussuhete kohta. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poe
vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

I Ostmise juhend

1) Vali välja Sulle meelepärased tooted ning tõsta need Ostukorvi.
2) Ostukorvis saad toodete koguseid muuta ning lisada ja kustutada vastavalt
soovile. Ostukorvi loomine ei kohusta veel ostma.
3) Järgmiseks vali soovitud tarneviis.
4) Enne tellimuse lõplikku kinnitamist veendu, et tellitud tooted oleks õiget värvi, suurust ja
soovitud koguses. Samuti kontrolli üle aadress ja sisestatud kontaktandmed.

Peale tellimuse kinnitamist saadetakse kilendi poolt antud e-posti aadressile arve. Arve
tasumiseks on aega 5 päeva. Peale antud tähtaja möödumist vabastatakse toode
broneeringust ning lisatakse müüki tagasi.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel,
teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba
kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 päeva jooksul teate saatmisest.

III Tagastamine ja vahetamine

 1. Kliendil on õigus taganeda sooritud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete
  Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Kaupmehele emailile
  avalduse info@monnila.ee aadressil.
  Vastavasisulise avalduse vormi leiab lehelt –
  https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf. Klient ei pea
  selgitama ega avaldama lepingust taganemise põhjuseid.
  Tagastatav kaup tuleb saata, peale avalduse saatmist, aadressile Harjumaa, Viimsi vald,
  Randvere küla, Laanepüü tee 1, 74016, Better Choice OÜ.
 2. Kauba tagastamisel on Klient kohustatud toimetama tagastatava kauba Kaupmehele 14
  (neljateistkümne) päeva jooksul alates tellimuse taganemisest ja toote tagastamise soovi
  teate Kaupmeheni jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud tasub Klient (v.a. juhul, kui
  üleantud tootel ilmnevad puudused).
 3. Toote tagastamise korral kannab Kaupmees toote eest tasutud summa samale
  pangakontole, millelt vastav makse Kaupmehele laekus 3 (kolme) päeva jooksul alates
  taganemisteate jõudmisest Kaupmeheni.
 4. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest
  tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on
  vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses,
  omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal
  lubataks seda tavapäraselt poes teha. Toote müügipakend ei tohi olla hävinenud ning peab
  nägema välja sama esinduslik nagu kauba kättesaamise hetkel.
 5. Tagastatava kauba kulleri või postiteenusega saatmise korral tuleb toode pakkida
  eraldi pakendisse ning ei tohi toote pakendi peale otse midagi kleepida, mis kahjustaks
  müügipakendit. Samuti ei tohi müügipakend olla rikutud , ega sinna peale midagi
  kirjutatud.
 6. Kui selgub, et toodet on kasutatud, juhindub Better Choice OÜ mõistliku kasutuse
  põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup
  mittekasutatuks. Better Choice OÜ-l on õigus tasaarvestada kasutamisest tingitud toote
  väärtuse vähenemine Sinu poolt toote eest tasutud ning Sulle tagastamisele kuuluva
  summaga.
 7. Better Choice OÜ tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid
  mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud v.a po

IV Vääramatu jõud

Better Choice OÜ vastutab Sinu ees ning Sina vastutad Better Choice OÜ ees teisele poolele
käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates
õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Better Choice OÜ ei vastuta Sulle tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise
viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida
Better Choice OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Better Choice OÜ ei näinud ette
ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
Better Choice OÜ ei vastuta toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast
toote üleandmist vedajale.
Better Choice OÜ ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu
vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine

V Kauba kohale toimetamine

 1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Better Choice OÜ tellimuse ning annab
  selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
 2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa
  laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
 3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada
  kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 4. Better Choice OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on
  logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud
  asjaoludest, mida veebipood monnila.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

 VI Hinnad

 1. Kõik Better Choice OÜ veebipoes monnila.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja
  aegumiseni (4 päeva pärast tellimuse vormistamist).
 3. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse
  Tarbija ja Better Choice OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal
  kehtinud tingimusi.
 4. Better Choice OÜ jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud
  muudatusi kajastatakse veebilehel monnila.ee

VII Pretensioonide esitamine

 1. Better Choice OÜ vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse
  või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest
  Tarbijale.
 2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood
  monnila.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine ning sellest koheselt
  teavitada info@monnila.ee koos tõendava materjaliga.
 4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Better Choice OÜ ja Tarbija
  omavahel kokku. Parandamise kulud katab Better Choice OÜ.
 5. Better Choice OÜ ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud
  toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti
  aadressile info@monnila.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi,
  kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne
  kirjeldus.
 7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema
  esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel,
  kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 9. Tarbijal on õigus nõuda Better Choice OÜ ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja
  kauba eest raha tagasi nõuda, kui Better Choice OÜ ei ole võimalik kaupa parandada või
  asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Better Choice OÜ ei ole kauba
  puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid
  ebamugavusi.

VIII Vaidluste lahendamine

 1. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 2. Kliendi ja Müüja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Müüja on
  keeldunud Kliendi kaebuse rahuldamisest või Klient ei ole nõus pakutud lahendusega ja
  leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse
  tarbijavaidluste komisjonile (aadressil Endla 10A, 10142 Tallinn, e-posti teel aadressil
  avaldus@komisjon.ee või elektrooniliselt aadressil https://komisjon.ee/et ) või kohtule.
 3. Lisaks eeltoodule on Kliendil õigus e-poest ostetud kauba või teenusega seoses tekkinud
  vaidluse lahendamiseks kasutada internetipõhisese vaidluste lahendamise platvormi (ODR)
  http://ec.europa.eu/odr. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm on eelkõige
  mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades Kliendil lihtsamalt leida
  konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmes riigis

VIIII Garantii
Kõikidele toodetele kehtib tootja poolne garantii eraisikutele 2 (kaks) aastat ja juriidilistele
isikutele 1 (üks) aasta alates ostu sooritamisest.

X Lisainfo
Kui on erisoove, ettepanekuid või soovite lisainfot toodete kohta, siis palume võtta ühendust e-posti teel, vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

XI Muud tingimused
E-poes kuvatud fotod on illustratiivsed, kaubad võivad tegelikkuses erineda fotol kujutatud
kaupadest. Toote värvitoon võib erineda tegelikkusest kuvari seadete tõttu. Müüja e-poe
fotode, tekstide jm materjalide autoriõigus kuulub Müüjale või tema koostööpartneritele.
Müüja e-poe fotode, tekstide või muude autoriõigusega kaitstud teoste ärilistel eesmärkidel
kasutamine ei ole lubatud.

Lae alla müügi- ja tagastustingimused

OSTUKORV 0